Szanowni Państwo,

Ogłaszamy nabór tekstów, które swoją tematyką nawiązywałyby do zagadnień poruszanych podczas I międzynarodowej konferencji MUR. Otrzymane propozycje zostaną opublikowane w czasopiśmie Studia Religiologica i będą tworzyć pokonferencyjną zeszyt.


Każdy nadesłany artykuł przejdzie procedurę redakcyjną stosowaną w czasopiśmie. Prosimy o przesyłanie proponowanych przez Państwa tekstów na nasz adres: mozgumyslreligia@gmail.com (w tytule maila prosimy wpisać: Publikacja_MUR2015). Termin nadsyłania artykułów upływa 26 czerwca 2015 r. – po jego zakończeniu wszystkie teksty zostaną razem wysłane do redakcji.

 

Serdecznie zapraszamy do nadsyłania artykułów nie tylko prelegentów, ale też inne osoby zainteresowane tematem!
 

WYTYCZNE:

Termin nadsyłania abstraktów: 26 czerwca 2015

Adres: mozgumyslreligia@gmail.com

Tytuł wiadomości: Publikacja_MUR2015

Język publikacji: polski lub angielski

 

STUDIA RELIGIOLOGICA:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studia Religiologica – czasopismo redagowane w Instytucie Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego od 1977 roku. Publikuje artykuły, recenzje, sprawozdania i raporty z zakresu wszystkich subdyscyplin religioznawstwa.

Editor-in-Chief: dr hab. Andrzej SZYJEWSKI, prof. UJ 
Subeditors: dr Elżbieta PRZYBYŁ-SADOWSKA, dr Dominika MOTAK
Secretary: mgr Dominika GÓRNICZ

Punkty MNISH: 8

 

PROCEDURA RECENZOWANIA:

  1. Redakcja powołuje do oceny każdej publikacji co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki.
  2. Teksty w języku obcym ocenia co najmniej jeden recenzent afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż autor recenzowanej pracy.
  3. Autorzy i recenzenci nie znają swoich tożsamości (double blind review process).
  4. Recenzja musi być sformułowana na piśmie i zakończona jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji bądź jego odrzucenia.
  5. Zasady kwalifikowania publikacji są zawarte w „Instrukcji dla autorów".
  6. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji/numerów nie są ujawniane; raz w roku czasopismo podaje do publicznej wiadomości listę współpracujących recenzentów.

 

INSTRUKCJA DLA AUTORÓW:
Teksty proponowane do druku w Studia Religiologica nie mogą być wcześniej publikowane, ani w tym samym czasie złożone w innych czasopismach. Do tekstu należy dołączyć informację o Autorze/Autorach - imię i nazwisko, stopień oraz tytuł naukowy, afiliacja i adres do korespondencji (wraz z adresem e-mail) oraz oświadczenie o wkładzie innych osób w powstanie artykułu (plik oświadczenia do pobrania poniżej - zob. Zapora ghost writing i guest authorship).

Artykuły naukowe, po wstępnej akceptacji przez Redakcję, są przesyłane do recenzji dokonywanej przez recenzentów będących samodzielnymi pracownikami naukowymi. Po wpłynięciu recenzji Redakcja decyduje o przyjęciu artykułu do druku, o czym informuje Autora.

Recenzje, komunikaty i sprawozdania proponowane do druku w Studia Religiologica kwalifikowane są przez Redakcję.

Uwagi redakcyjne.
format A-4 Czcionka: tekst główny - 12 pkt Times New Roman

przypisy dolne - 10 pkt Times New Roman

Interlinia: tekst główny - 1,5 wiersza

przypisy dolne - 1 wiersz

Marginesy: lewy - 3 cm, pozostałe - 2,5 cm

Ujednolicona i ciągła numeracja stron.

Przypisy w postaci klasycznej powinny być umieszczone na dole strony (niewskazane przypisy wewnątrztekstowe, tzw. harwardzkie).

Należy stosować powszechnie przyjęte skróty w języku łacińskim, takie jak: op.cit. (dzieło cytowane), ibidem (tamże), idem (tenże), eadem (taż), iidem (ciż), eaedem (też), itd. Do tekstu powinno zostać dołączone streszczenie w języku polskim i angielskim (maksimum 900 znaków ze spacjami), a także słowa kluczowe po polsku i angielsku.

Rekomendowany zapis bibliograficzny:
U. Bianchi, The Greek Mysteries, Leiden 1976.
G.G. Stroumsa, Dreams and Visions in Early Christian Discourse [w:] Dream Cultures. Towards a Comparative History of Dreaming, D. Shulman, G.G. Stroumsa (eds.), New York 1999, s. 189-212.
S. Bylina, The Church and Folk Culture in Late Medieval Poland, „Acta Poloniae Historica" 1993, nr  68, s. 27-42.
M. Spitzer, Jak uczy się mózg, tłum. M. Guzowska-Dabrowska, Warszawa 2008, s. 134.
S. Bloodworth, Gender relations in Aboriginal society, http://www.anu.edu.au/polsci/marx/interventions/gender.htm [dostęp: 10.09.2011].

Artykuł należy nadesłać w wersji elektronicznej (przesłać e-mail lub dostarczyć na płycie CD). Elektroniczna postać tekstu może być przygotowana w dowolnej wersji znanych edytorów.

 

Więcej informacji: http://www.wuj.pl/page,art,artid,96.html

 

ZAPORA GHOST WRITING I GUEST AUTHORSHIP:

Z „ghostwriting" mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji; z „guest authorship" („honorary authorship") - gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem publikacji.

 Aby przeciwdziałać przypadkom „ghostwriting", „guest authorship" redakcja czasopisma wprowadza następujące procedury

1. Redakcja wymaga od autorów publikacji ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji), przy czym główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający manuskrypt. (oświadczenie autora – plik pdf do pobrania: http://www.wuj.pl/UserFiles/File/Studia%20Religiologica%2043/oswiadczenie%20SR.pdf)

2.Ghostwriting", „guest authorship" są przejawem nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.).

3. Redakcja wymaga informacji o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów („financial disclosure").

4. Redakcja dokumentuje wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce.

 

Konferencje organizowane przez Instytut Religioznawstwa

Sympozjum Religioznawcze

Per Fidem ad Astra

Między magią a religią. Sacrum w twórczości Tolkiena

Pozostałe konferencje

Homo Narcoticus

Konferencja MUR III

Adres

Collegium Maius
Sala im. Michała Bobrzyńskiego,
ul. Jagiellońska 15
31-010 Kraków

Termin

28.02–01.03.2015

Inne konferencje

Instytut Religioznawstwa

Sympozjum Religioznawcze

Per Fidem ad Astra

Tolkien

Pozostałe

Homo Narcoticus