prof. dr hab. Halina Grzymała-Moszczyńska

Profesor na Uniwersytecie Jagiellońskim i Szkole Wyższej Psychologii Społecznej, wykładała m.in. na Uniwersytecie Rochester, Uniwersytecie Kalifornijskim w Santa Barbara i na Uniwersytecie w Uppsali. Zajmuje się psychologią religii i psychologią kulturową, zwłaszcza kwestią roli religii w procesie akulturacji oraz tematyką nowych ruchów religijnych. Członek licznych stowarzyszeń naukowych polskich i zagranicznych oraz zespołów redakcyjnych najbardziej liczących się czasopism. Współpracuje z Centrum Coachingu Akademii Leona Koźmińskiego, prowadzi szkolenia w zakresie współpracy i  komunikacji w zespołach międzykulturowych, dla pracowników w zagranicznych firmach oraz realizuje projekty dla readaptacji Polaków powracających z emigracji. Redaktorka  licznych monografii, autorka artykułów oraz książek: Postawy młodzieży akademickiej wobec religii (struktura i dynamika) (1981), Psychologia religii (1984, wraz z H. Domagałą i P. Sochą), Psychologia religii. Wybrane zagadnienia (1991), Lider w grupie (1995), Goście i gospodarze: problem adaptacji kulturowej w obozach dla uchodźców oraz otaczających je społecznościach lokalnych (1998, wraz z E. Nowicką), Uchodźcy: podręcznik dla osób pracujących z uchodźcami (2000) oraz Religia a kultura (2004).

prof. dr hab. Włodzisław Duch

Profesor fizyki, związany z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu (od 2012 roku Prorektor ds. Badań Naukowych i Informatyzacji). Wykładał na University of Southern California, w Instytucie Astrofizyki Max-Plancka, University of Florida, Uniwersytecie Tokyo, Uniwersytecie Technologicznym Nanyang w Singapurze i wielu innych. Specjalizuje się w fizyce komputerowej, ale zajmuje się także także tematami z zakresu kognitywistyki, neuronauk oraz filozofii umysłu. Członek Polskiej Akademii Nauk, European Neural Network Society, European Physical Society oraz Institute of Electrical and Electronics Engineers . Autor ponad trzystu artykułów, redaktor licznych monografii, kierownik niezliczonych grantów, członek komisji redakcyjnych m.in. takich czasopism jak Behavioral and Brain Sciences, International Journal of Neural Systems, Journal of Artifical General Intelligence, Journal of Mind and Behaviour, European Physical Journal. Książki: Graphical representation of model spaces (1986), Fascynujący świat programów komputerowych (1997), Fascynujący świat komputerów (1997), Metody uczenia maszynowego w analizie danych psychometrycznych (1999, wraz z T. Kucharskim, J. Gomułą i R. Adamczakiem).

prof. dr hab. Robert Piłat

Profesor filozofii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, wykłada także w IFiS PAN, w Collegium Civitas oraz na Uniwersytecie Warszawskim, Jagiellońskim i Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II. Zajmuje się epistemologią oraz etyką a także filozofią języka i umysłu. Kierownik grantów Próba syntezy semantycznej i kognitywistycznej teorii pojęć oraz Aporie samowiedzy. Popularyzator nauki, znany choćby z autorskich audycji dla PR2. Autor artykułów w języku polskim i angielskim, współautor podręczników do filozofii dla gimnazjum. Książki: Czy istnieje świadomość? (1993), Umysł jako model świata (1999), Krzywda i zadośćuczynienie (2003), Doświadczenie i pojęcie (2006), O istocie pojęć (2007).

prof. dr hab. Ryszard Tadeusiewicz

Profesor nauk technicznych na Akademii Górniczo-Hutniczej (rektor tej uczelni przez trzy kadencje) oraz Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Pracował także w Collegium Medicum UJ, Akademii Wychowania Fizycznego, Akademii Sztuk Pięknych czy Politechnice Krakowskiej. Współpracuje także z ośrodkami zagranicznymi, w tym Denver University, George Mason University, The Institution of Electrical Engineers, Technical University of Genova (I), CERN, Ecole Polytechnique Federale de Lausanne, Bristol University, Birmingham University. Zajmuje się biocybernetyką, automatyką i informatyką. Odznaczony przez IEEE Neural Network Society medalem „For pioneer of neural networks in Poland". Członek Polskiej Akademii Nauk, Polskiej Akademii Umiejętności, Rosyjskiej Akademii Nauk Przyrodniczych, Europejskiej Akademii Nauki, Sztuki i Literatury, The Institute of Electrical and Electronics Engineers, International Neural Network Society, Signal Processing Society, Society on Engineering in Medicine and Biology, IFAC Technical Committee on Artificial Intelligence in Real-Time Control, Association of Computing Machinery., Society of Photo-Optical Instrumentation Engineers. Redaktor licznych czasopism naukowych: Computer Vision and Graphics, Signal Processing, Biological Cybernetics i in. Członek Komisji ds. Stopni i Tytułów Naukowych. Kilkadziesiąt razy powoływany przez różne ministerstwa oraz instytucje województwa małopolskiego jako specjalista. Ogólnie rozpoznawalny popularyzator nauki, znany z licznych książek, artykułów czy audycji, utytułowany Mistrz Mowy Polskiej. Autor ponad pięciuset prac naukowych, w tym ponad siedemdziesięciu książek, w językach: polski, angielskim i rosyjskim.

Odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Krzyżem Komandorskim OOP

dr hab. Tomasz Sikora

Religioznawca, wykładowca na Uniwersytecie Jagiellońskim. Od 2012 roku dyrektor Instytutu Religioznawstwa UJ. Specjalista w zakresie judaistyki oraz semiotyki i fenomenologii religii. Kierownik grantu „Kognitywne i psychodynamiczne wymiary symbolizacji religijnej", zakończonego publikacją „Religia - podmiot – komunikacja". Tłumacz z języka angielskiego i niemieckiego, autor wielu artykułów w czasopismach polskich i zagranicznych oraz monografii: „Użycie substancji halucynogennych a religia" (1999) oraz „EUOI. Studia z symbolizmu i metaforyzacji katoptrycznej" (2004).

dr Marzenna Jakubczak

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, obecnie adiunkt w Instytucie Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Zajmuje się estetyką, filozofią umysłu oraz filozofią indyjską, a zwłaszcza kwestiami związanymi z filozofią podmiotu w tradycjach Wschodu i Zachodu, filozoficznymi aspekty doświadczenia mistycznego oraz rozwoju duchowego w tradycji indyjskiej oraz gender studies. Członek Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, International Association of Buddhist Studies i American Academy of Religion. Redaktor naczelni Argumnt Biannual Philosophical Journal. Tłumaczka z języka angielskiego i sanskrytu. Autorka książek „Poznanie wyzwalające. Filozofia jogi klasycznej" (1999), „Sankhja i joga. Podstawy filozofii Patańdżalego" (1999), „Sankhja i joga. Podstawy filozofii Patańdżalego" (2013).

dr Daria Szymańska – Kuta

Adiunkt w Instytucie Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Historyk religii i filozof. Zajmuje się historią chrześcijaństwa (zwłaszcza starożytnego i średniowiecznego oraz monastycyzmem), neoplatonizmem i ideami religijnymi późnego antyku. Wielokrotnie nagradzana Nagrodą Rektora UJ. Jej rozprawa doktorka poświęcona była koncepcji człowieka w interpretacji alegorycznej Dydyma Ślepego. Autorka licznych artykułów, współredaktor (wraz z E. Przybył-Sadowską) „Orbis Christianus. Studia ofiarowane Profesorowi Janowi Drabinie" (2010).

dr Adam Workowski

Filozof, adiunkt na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Współzałożyciel Instytutu Myśli Józefa Tischnera. Członek zespołu redakcyjnego czasopism „Logos i Ethos", „Zeszytów Karmelitańskich" oraz „Thinking in Values". Zajmuje się filozofią poznania, metafizyką oraz filozofią wolności. Autor „Ontologicznych Podstaw Posiadania" (2009).

dr Maciej Stanisław Zięba

Filozof i orientalista, pracownik Zakładu Historii Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Studiował także w Paryżu, Monteralu oraz Rzymie. Jego zainteresowania badawcze dotyczą filozofii buddyjskiej, indyjskiej (nyāyę, sāňkhyę i yogę) oraz chińskiej, choć zajmuje się on także filozofią koreańską, wietnamską, malajo-indonezyjską, afrykańska etnofilozofią i in. Członek Polskiego Towarzystwa Orientalistycznego, Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, Klingon Language Institute i International Association of Buddhist Studies. Autor m.in. książki „Powstanie świata według Rygwedy" (1996). Zajmuje się także kwestami migracji, jest zaangażowany w wiele projektów dotyczących integracji europejskiej, rozwoju regionalnego oraz pogranicza polsko-ukraińskiego i polsko-białoruskiego. W latach 1991-1997 był konsulem Rzeczypospolitej Polskiej w Paryżu i Montrealu.

Konferencja MUR III

Adres

Collegium Maius
Sala im. Michała Bobrzyńskiego,
ul. Jagiellońska 15
31-010 Kraków

Termin

28.02–01.03.2015

Inne konferencje

Instytut Religioznawstwa

Sympozjum Religioznawcze

Per Fidem ad Astra

Tolkien

Pozostałe

Homo Narcoticus